vrijdag 28 maart 2014

Missie

Ruud Vermeulen uit Best, brigadegeneraal van de Koninklijke Landmacht, mag dan al ‘n jaar of negen buiten dienst (bd)  zijn, toch heeft hij weer een missie. Hij is namelijk door de gemeenteraad benoemd tot informateur bij de vorming van een nieuw college van B en W.

Een heel wat meer belovende start dan bij een vorige gelegenheid, toen als vanzelfsprekend werd aangenomen dat de voorzitter van de plaatselijke afdeling van de grootste politieke partij ter plaatse die klus wel tot een goed einde zou brengen. Wat in de praktijk enigszins tegenviel, want de (her)formatie werd een slepende affaire die zelfs over de zomervakantie werd heen getild.

De generaal, nog steeds voorzitter van de Nederlandse Officiers Vereniging, heeft een florissante conduitestaat en staat naar verluidt ‘boven de partijen’. Komt heel goed uit, want de missie is niet mis. De meerderheid van de Bestse raad bestaat uit oud-gedienden, die allen weer hun oud zeer hebben meegebracht. En er zijn nogal wat liefhebbers voor het pluche, al dan niet met recente en minder recente praktijkervaring.

Vermeulen lijkt typisch een man die scherp het onderscheid tussen persoonlijke belangen en het algemeen belang in de gaten zal houden. Misschien krijgt Best dan toch weer eens een college, dat het vertrouwen verdient van de burgers.

woensdag 26 maart 2014

Het vlees in de kuip

Als je iemand op een verantwoordelijke post benoemt, staat tegenwoordig de vraag voorop: wat voor vlees heb ik in de kuip. Althans dat hoort zo te zijn, vindt ook de Commissaris van de Koning in Noord-Brabant. Hij heeft de burgemeesters in deze provincie een missive doen toekomen met de aanbeveling, de kandidaten wethouders in hun gemeente te screenen op hun integriteit.

Veel wethouders komen vanouds voort uit de gekozen raadsleden. Anderen worden  ‘van buiten aangetrokken’. Gekozen raadsleden worden geacht te zijn gewogen door de partijen of groeperingen die hen op hun kandidatenlijst hebben gezet, maar dat biedt geen enkele garantie. Zie de gang van zaken in Roermond, waar een van corruptie verdachte ex-wethouder met een eigen lijst is gekomen en een flink aantal zetels in de wacht heeft gesleept. Ook in de Brabantse gemeente Gemert-Bakel is iets loos. Daar zou het CDA wel eens ‘n wegens valsheid in geschrifte veroordeelde kandidaat kunnen voordragen – een daad gepleegd in de functie van wethouder.

Als besloten zou worden tot een integriteitsonderzoek van de adspirant wethouders, dan lijkt het niet voor de hand te liggen dat ‘intern’ te doen. Daarvoor zitten betrokkenen, onderzoekers en onderzochten, in de meeste gemeenten te dicht op elkaar. Dan kunnen politieke animositeit en ‘oud zeer’ in het persoonlijke vlak een rol gaan spelen. Zelfs is het mogelijk, dat wat eens met de mantel der liefde is bedekt, ook dan niet meer als ‘relevant’ wordt aangemerkt.

Extern dus, bij voorbeeld – wat ligt meer voor de hand? – de Onderzoeksraad Integriteit van de landelijke en lagere overheden. En niet een of ander bureautje, dat munt probeert te slaan uit de behoefte aan toetsing en zich ongevraagd (spam!) via emails aanbiedt bij de burgemeesters. Die van Bergeijk heeft daar terecht van gezegd dat-ie er ‘zich dood aan ergert’.

Overigens is in deze kwestie ook geopperd dat men zou moeten nagaan of kandidaten niet teveel schulden hebben. Alsof ze daardoor chantabel zouden zijn of zoiets. Dit lijkt me wel erg vergaand en in elk geval een forse aantasting van hun privacy.

zondag 23 maart 2014

Weer eens een goed-doel-fonds

verbeet_ouderenfondsZe kunnen het niet laten, weer eens een fonds oprichten voor een goed doel. Met alle respect, moet er niet naar nieuwe wegen worden gezocht, nu het vertrouwen in dit soort stichtingen en niet of nauwelijks controleerbare collecteer-instanties tot zo ongeveer het nulpunt is gedaald en er voor de opvolging van het restant vooral oudere collectanten nauwelijks animo meer is? Wat ‘n wonder, voor die collectanten wordt steeds minder de voordeur opengemaakt en nog vaker dichtgeslagen.

Maar ja, een website, zoals nu weer voor het Nationaal Ouderenfonds, is zo gemaakt (? nou, zoiets kan ook gauw 50.000 euro kosten, hoor) en dan gooi je er nog even ‘n paar radiospotjes tegenaan met inzet van een BN-er als, tuk op aandacht, oud-kamervoorzitter Gerdi Verbeet.

Ik wil vooralsnog niemands integriteit ter discussie stellen, maar als je in het zoekvenster van zo’n zogenaamd ideële website ‘Financiële verantwoording’ intikt, krijg je natuurlijk geen enkel resultaat.

Ik behoor al jaren tot de weigeraars vanwege het gebrek aan inzicht over de besteding van de gelden en ik ben niet van plan wat dat betreft ‘mijn leven te beteren’.

Bij dat Ouderenfonds kun je, gezien de activiteiten, ook nog wat kanttekeningen maken. Daar waar de omgeving van de ouderen en de overheid het laten afweten, zou zo’n fonds het moeten overnemen? Paard achter de wagen. Het moet totaal anders in dit land.

donderdag 20 maart 2014

En nu de poppetjes

De burgemeester van Best heeft gisteren op een basisschool een van de leerlingen zijn ambtsketen omgehangen. ‘Leuk.’ Maar toen het er over ging, wie de baas in de gemeente is, heeft hij de kinderen wel degelijk duidelijk gemaakt dat dat de gemeenteraad is.

meisje_met_ambtsketenIn theorie, voeg ik er dan maar aan toe, want als het er op aan komt dan ligt de macht bij het college van Burgemeester en


Burgemeester Anton van Aert plaatste deze foto op Twitter.
Wethouders, dat wil zeggen ‘n beetje bij de burgemeester en ‘n beetje veel bij de wethouders, afhankelijk van de taken (portefeuilles) die hun worden toebedeeld. Daarbij zijn zij toch wel afhankelijk van de medewerking van de ambtenaren, dat is een gegeven waar je niet omheen kunt.

Iets meer dan de helft van de kiesgerechtigden in Best verwaardigde zich toch nog, naar het stemlokaal te gaan. Waarvan acte.

En nu dus de poppetjes, zoals het in het informeel spraakgebruik heet. Wie krijgt de macht?

De krachtsverhoudingen in de Bestse raad zijn, vergeleken met die in 2010, niet echt veranderd. Al verloor het CDA twee van zijn zes zetels. De landelijke successen van D66 zijn hier niet geëvenaard (4 blijft 4) Van de lokale partijen kreeg alleen Gemeentebelangen garen op de klos: van 1 naar 2 zetels. Er werd in Best wel echt plaatselijk gestemd, anders zou de VVD zich niet op 3 zetels hebben kunnen handhaven.  Hetzelfde geldt voor de PvdA (2). Best Open behield haar 3 stoelen. De Jongerenpartij (JO) handhaaft zich eveneens op 2 zetels. Christen Unie debuteert met 1 restzetel.

De spelers zijn dus, net als in 2010: CDA (4), D66 (4), VVD (3) en Best Open (3). Er zijn 11 zetels nodig voor de vorming van een coalitie. D66, van wie in de vorige zittingsperiode een wethouder sneuvelde, zal zich niet aan haar verantwoordelijkheid onttrekken, dus is een reconstructie mogelijk van een college met CDA, D66 plus VVD  òf Best Open. Een herhaling van de ‘noodconstructie’ na het aftreden van de D66-wethouder, waarbij de eenling van Gemeentebelangen als wethouder aantrad, met gedoogsteun van de Jongerenpartij (de beruchte deal over een kunstgrasveld) doet zich hopelijk niet voor.

Dit wordt een boeiende formatie, vooral omdat het CDA niet meer in de positie verkeert om de eerste viool te spelen.

zaterdag 15 maart 2014

Lokalo’s

De lokale partijen fungeren als een electorale vluchtheuvel, bij de afkeer van de landelijke politiek, zegt politicoloog André Krouwel van de VU vandaag in het verkiezingsbijlage van het Eindhovens Dagblad. (Wie zei daar dat de regionale kranten het plaatselijke nieuws niet meer kunnen bijbenen? Uit deze special blijkt in elk geval weer de valkuil van de generalisatie.) Ik heb het niet zo op politicologen begrepen, maar op dit punt zou Krouwel wel eens gelijk kunnen hebben, zij het dat iedereen het zou kunnen bedenken. Minder onder indruk ben ik van zijn bewering dat de gemiddelde stemmer op een lokale partij ouder en minder hoog opgeleid zou zijn. ‘En vaak rechtser’. Blijkt uit onderzoek. O, onderzoek. Nee, daarvoor is het verschijnsel lokale partij te divers.

In zijn oorsprong is het ´gemiddelde´ lokale initiatief volgens mij lang geleden ontsproten aan onvrede met de monocultuur die de plaatselijke politiek beheerste. In Brabant was dat tot in de jaren zestig van de vorige eeuw de KVP. Een burgemeester (onveranderlijk ook van die kleur) en twee voortdurend ja knikkende wethouders. Die situatie is toen doorbroken door vestiging van nieuwkomers, vaak van boven de rivieren. Die verbaasden zich over de gevestigde mores van het gesloten circuit en besloten er met hulp van soortgenoten de bezem door te halen. Wat soms best aardig is gelukt. Vertel mij  wat, ik heb het allemaal meegemaakt.

Een lokale partij als Best Open (niet het eerste initiatief ter plaatse trouwens, die eer komt toe aan de latere wethouder wijlen Ad van Geffen met zijn Gemeentebelangen) is, de naam zegt het al, op dit stramien geënt en wil dat, gezien haar nieuwste slogan, Puinruimen en opnieuw beginnen, graag nog eens even benadrukken.

Voordat men gaat denken, dat ik hiermee iets van mijn plaatselijke politieke gezindheid prijsgeef, ik vind dat Best Open het als coalitiepartner in de periode 2006-2010 én als oppositiepartij daarna niet beter of slechter heeft gedaan dan de rest. Allen zijn met één sop overgoten, namelijk met dat van electoraal opportunisme, machteloosheid en een bereidheid tot luisteren naar de burger van 0,0. Met andere woorden, ik ben er, drie dagen voor de verkiezing net zo min uit als de gemiddelde Bestse stemgerechtigde.

Van mij zul je dus niet zoiets horen als Bende bezopen, stem Best Open, De VeeVeeDee, daar kun je wat mee of Wie CDA zegt moet ook B zeggen.

Tot woensdagavond.

donderdag 13 maart 2014

Slavernijverleden

Het heeft lang geduurd, voordat – pas in deze eeuw dus – in Nederland gepraat kon worden  over ons slavernijverleden. Wellicht dat de discussie over de achtergrond van de negentiende-eeuwse Zwarte Piet, die elk jaar weer in november wordt hervat, de zaak in een stroomversnelling heeft gebracht.

Deze week was ik in Het Scheepvaartmuseum, dat mooie, monumentale handelsgebouw van de VOC aan Het IJ, waar ook de vanuit de trein zichtbare replica van het schip De Amsterdam is afgemeerd en van boven tot onder mag worden bekeken. (Het wrak van dat VOC-schip ligt nog steeds op de rotsen van Hastings.)

De Amsterdam was geen slavenschip. Dat was wel De Leusden, waarvan ook een fragment is te zien. Het Scheepvaartmuseum kan ook niet meer om de slavernijschande heen. Zo is er momenteel een tentoonstelling aan dat onderwerp gewijd, onder de aansprekende naam De Zwarte Bladzijde. Niet zo maar een expositie, maar een dynamische presentatie in het donker, die je een klank- en lichtspel zou kunnen noemen, ware het niet dat de somberte en de schaamte over wat er tot in de negentiende eeuw door onze handelslui en overheden is uitgevreten de boventoon voeren. Ouders wordt aangeraden, kinderen beneden de 8 jaar niet mee naar binnen te nemen.

Aan het slot van de rondgang worden de bezoekers geconfronteerd met een zevental vragen rond slavernij en racisme, waarin uiteraard de link wordt gelegd naar het heden. Het is eigenlijk ‘n soort enquête. Aan het slot van elke vraag wordt het publiek uitgenodigd, op een groen dan wel een rood oplichtend knopje te drukken: ja of nee? Moeten wij ons nog schuldig voelen? Hebben de nazaten van de slaven recht op een vergoeding? Moet Zwart Piet weg, of mag-ie blijven?

In de loop van deze sessie kwam een Nederlands gezelschap de presentatieruimte binnen. Die mensen keken even, smoesden wat met elkaar en liepen door. Wij, met z’n tweeën, bleven het verhaal volgen en drukten zeven keer op een knopje. Telkens werd het tot dusver bereikte resultaat getoond en wat viel hier uit af te leiden? Niets zinnigs! Wij behoorden met onze opvattingen tot de minderheid. Volgens de meerderheid zouden wij ons schuldig moeten voelen en zou Zwarte Piet aan de dijk moeten worden gezet. En ‘natuurlijk’ moeten de nakomelingen van de slaven een geldelijke genoegdoening  krijgen.

Conclusie: Dit is geen echt. ‘wetenschappelijk verantwoord’ onderzoek. Sterker nog, de uitkomst is waardeloos. En ik zeg dit niet omdat wij ons in het ongelijk gesteld voelen of zo. Maar omdat niet bekend is, welke categorieën aan dit spelletje meedoen. Blanke Nederlanders zullen op de vragen anders reageren dan bij voorbeeld Surinamers en Antillianen. Ik verdenk dus die ‘Hollanders’ dat ze doen wat dat gezelschap deed: even kijken en doorlopen.

zondag 9 maart 2014

Vitriool over Radio 1 sinds 1 januari

De zendercoördinator van Radio 1, of wie er dan ook verantwoordelijk is voor Radio 1 nieuwe stijl sinds 1 januari 2014, mag er wat mij betreft gerust van wakker liggen. De fervente beluisteraar van dit station gaat ervan over z’n nek en haakt af.

Met name de leden van de VPRO, gehecht aan bijzondere door-de-weekse rubrieken als Het Gebouw en de onderzoeksjournalistiek, zoals gepleegd door Argos, storten in tot dusver acht brieven op het forum van de vpro gids vitriool uit over de oppervlakkige, lawaaierige aanpak op cruciale momenten als tijdens de lunchuren.

Een citaat: ‘Vanaf zes uur in de ochtend lekkere progamma’s met wat nieuwtjes tussen het geblèr van de presentatoren en muziekjes, vooral veel muziekjes. En presentatoren die presenteren op een niveau alsof ze voor een klas vol met pubers staan.’ Beter zou ik het niet kunnen samenvatten. Een andere briefschrijver weet zo niet  direct een alternatief, maar die kan ik hem wel een aan de hand doen: BNR Nieuwsradio, met onder anderen nota bene de onovertroffen ex-VPRO-dame Harmke Pijpers en haar rubriek ‘Gezond’. Zelfs al ben je niet zo businessgericht, komt er op BNR heel wat genietbaars voorbij.

De ontboezemingen van de luisteraars zijn natuurlijk niet los te zien van de ledenwerfacties waaraan de publieke omroepen zich momenteel met hart en ziel overgeven, zoals Pro VPRO (‘doe d’r wat aan’). Hoewel het wat buiten het bestek van dit stukje valt, kan ik het niet laten nog een briefschrijfster te citeren, pro VPRO sinds 1956. Een  aandoenlijk verhaaltje over de aanschaf van het bakelieten radiootje met ronde, rode zenderschaal – een zogenaamd universeeltje van  Philips, waarmee ook ik in die tijd ben begonnen – bij de aankoop waarvan pa vrij nam. ‘Na afloop dronken we een kop koffie om het geluk te bezegelen en toen sprak vader de legendarische woorden: En nu wordt je gelijk lid van de VPRO.’

donderdag 6 maart 2014

Gemotiveerde niet-stemmers?

Zijn er ook gemotiveerde niet-stemmers? Kiesgerechtigden voor wie het thuisblijven op 19 maart (weet het katholieke deel van het CDA nog wiens feestdag het dan is?) een statement is? Ik heb daar een zwaar hoofd in. Ofwel, ik geloof er niks van.

Wegblijven uit het stemlokaal – in Eindhoven was dat bij voorbeeld vier jaar geleden meer dan 55% – lijkt mij een kwestie van desinteresse, onbekendheid met het plaatselijk bestuur en zijn vertegenwoordigers, politieke vermoeidheid of doodgewone luiheid. Laat staan dat er sprake is van enige affiniteit met wat de plaatselijke politiek doet en laat.

Onlangs was ik bij de opnamen van de lijsttrekkersdebatten door Omroep Best TV in het Heerbeeck college (uitzendingen vanavond en volgende week donderdag). De kleur van de presentatoren en van het publiek was overwegend, nee, niet rood, groen of blauw, maar grijs. Jongere mensen bevonden zich in de supermarkt, in de sportschool, zaten ergens te eten of keken naar Wie is de Mol. Politiek ongemotiveerd.

Wie gemotiveerd niet stemt, gaat toch en maakt zijn of haar stembiljet ongeldig met een drieletterwoord of zoiets. Zou dat ondemocratisch zijn? Integendeel, want dit zou de politiek in d’r zak kunnen steken: jullie moeten veranderen, het anders gaan doen. Minder machtspelletjes, beter luisteren naar de burger. Meer doen van wat je belooft, minder als katten rond de hete brei draaien, zoals nu in Best als het bij voorbeeld over die Culturele Hotspot gaat.

Het Eindhovens Dagblad heeft zijn lezers uitgenodigd, via het internet te laten weten, waarom zij eventueel niet gaan stemmen. Het zal mij benieuwen, hoeveel er van hun motivatie blijk zullen geven. En hoe die motieven er dan uit zullen zien.

Ik wil het in dit verband tot slot nog even over Omroep Best hebben. Zijn ze daar op de goede weg? Mooi hoor, die tv-debatten. Daar is veel werk in gestoken, alles door vrijwilligers, met een grijpstuiver aan gemeentelijke subsidie. Maar hoe zit het met de promotie? Mijn digitale tv meldt vanmorgen: ‘Geen gegevens beschikbaar’. Je belandt uiteindelijk bij de niet navigeerbare tekst-tv, vol standaard-info. Een volstrekt achterhaald medium. Op internet werkt de streaming audio niet en de tv is alleen met ouwe koek aanwezig op YouTube. Ik vind dat het ook dáárover in de raadszaal eens flink moet knetteren.